สแกนนิ้วแล้วได้อะไร

Last updated: 2018-03-14  |  1363 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สแกนนิ้วแล้วได้อะไร

 

1. ความถนัดที่แท้จริง

การได้รู้ความถนัดตั้งแต่เด ็ก ถือเป็นกำไรสูงสุดให้กับลูก ตัวน้อยและคุณพ่อคุณแม่ด้วย ค่ะ

ที่บอกว่ากำไร ก็เพราะลูกๆจะได้เรียนรู้เร ื่องที่ชอบ ที่ถนัดจริงๆโดยไม่ต้องเดาเ หมือนสมัยที่เรายังเป็นเด็ก  ที่ต้องทดลองไม่ว่าจะเรียนภ าษา ดนตรี ร้องเพลง เต้นบัลเลต์ แต่สุดท้ายก็เลิกเรียนทั้งห มดเพราะไม่ชอบสักอย่าง

ส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะประหยั ดสตางค์ในการต้องจ่ายค่าเทอ มให้น้องๆ อย่างน้อยๆ ก็หลักแสน ยังไม่รวมการประหยัดเวลาที่ ต้องรับส่งรถติดพาลูกไปเรีย นอีกหลายปี 

งานนี้ได้ทั้งกำไรเป็นเงินแ ถมยังมีเวลาเพิ่มได้ใช้ร่วม กันเป็น Quality Time ของครอบครัวมากขึ้นด้วยค่ะ

 

 

2. เรียนรู้ด้วยวิธีไหนดีที่สุ ด

"วิธีการเรียนรู้" เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ "ความถนัด" เลยค่ะ

เพราะหากลูกตัวน้อยของเราได ้เรียนรู้ในสิ่งที่เรา "ชอบและถนัด" ด้วย "วิธีการ" ที่ถูกต้อง เด็กๆก็จะยิ่งเรียนรู้ได้รว ดเร็วเหมือนขึ้นทางด่วนเลยท ีเดียวค่ะ

การเรียนรู้จะมีทั้งหมด 3 ทางด้วยกัน นั่นก็คือ ทางตา ทางหู และด้วยการลงมือทำ ซึ่งหากลูกมีความถนัดทางด้า นภาษา และเรียนรู้ทางหูได้สูงสุด คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถหาคลิป ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดให้น้อง ฟังเพื่อการเรียนรู้ 

แน่นอนว่าน้องจะตอบรับกับวิ ธีการฟัง และเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมจ นคุณพ่อคุณแม่จะเซอร์ไพรส์เ ลยล่ะค่ะ

 

 

3. IQ EQ AQ CQ

ฟังดูงงๆ เพราะพวกเรามักจะรู้จักกันแ ต่ IQ ว่าเป็นความฉลาดในการเรียนร ู้ หรือไม่ก็เคยได้ยินเรื่อง EQ ซึ่งหลายครั้งก็จะมีคำพูดที ่ว่า "IQ สูงแต่ EQ ต่ำ" 

แล้วตัวย่อพวกนี้ จริงๆแล้วคืออะไร.. เราไปดูกันค่ะ

IQ: Intelligence Quotient 

นั่นคือเรื่องของทักษะทางด้ านทฤษฎี ตรรกะ ซึ่งเป็นเรื่องของสมองซีกซ้ ายเต็มๆ ดังนั้นเด็กที่ IQ สูงก็มักจะมีความถนัดในเรื่ องของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสิ่งที่เป็นระบบแบบแผนช ัดเจน

EQ: Emotional Quotient

คือเรื่องของอารมณ์และการปฏ ิสัมพันธ์กับผู้อื่น หากค่า EQ ต่ำ ก็จะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว แต่ถ้าค่า EQ สูง ก็จะชอบการออกสังคม ได้พบเจอคน รวมไปถึงการควบคุมอารณ์โดยร วม

AQ: Adversity Quotient

การแก้ปัญหาเชิงวิกฤต ไหวพริบในการหาทางออกจากปัญ หาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในจุดนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละ คนใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่ างกัน เกิดความทุกข์ในปริมาณไม่เท ่ากัน และหลุดออกจากความทุกข์ในระ ยะเวลาสั้นยาวแตกต่างกัน

CQ: Creativity Quotient 

เป็นเรื่องของความคิดสร้างส รรค์ จินตนาการ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของสมองซีกขว า เด็กที่มี CQ สูงอาจจะมีจินตนาการไปไกลกว ่าที่คนทั่วไปจะตามทัน ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแ ละพัฒนาในส่วนนี้อย่างเต็มท ี่ ลูกๆอาจจะกลายเป็นนักคิดนัก สร้างที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตคนห นึ่งเลยทีเดียวค่ะ

 

 

4. จุดอ่อน จุดแข็ง

แม้จะฟังดูไม่สำคัญในวันที่ ยังเป็นเด็ก แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ การรู้จุดอ่อน จุดแข็ง จะทำให้เราพัฒนาไปสร้างรายไ ด้อย่างมหาศาลได้

เหมือนที่ขงเบ้งกล่าวไว้ว่า  รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ดังนั้นการได้รู้จุดแข็งจึง จำเป็นอย่างยิ่งในการนำศักย ภาพออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิ ภาพเต็ม 100%

 

 

5. บุคลิกภาพ

น้องจะเป็นเด็กกล้าแสดงออก หรือเป็นคนเงียบๆ ที่มีความสุขกับการได้อยู่ค นเดียว การสแกนนิ้วก็บอกได้เช่นกัน ค่ะ

ยิ่งเปอร์เซนต์ในเรื่องของม นุษย์สัมพันธ์สูงมากแค่ไหน เด็กๆก็จะชอบการได้พบปะผู้ค น เจอเพื่อนฝูง มีความเป็นผู้นำสูงและกล้าแ สดงออกมากๆ

ซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ยิ่งส่ง เสริมอย่างเต็มที่ น้องก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี ความมั่นใจ เป็นผู้นำที่ดีและมีไหวพริบ ปฏิภาณในการโต้ตอบกับทุกคำถ ามอย่างเต็มที่ค่ะ

 

 

6. อาชีพที่เหมาะสม

แน่นอนว่าการสแกนนิ้วสามารถ บอกอาชีพที่เหมาะสมกับน้องๆ ในอนาคตได้ด้วยค่ะ

เพราะการสแกนนิ้วครั้งเดียว ก็จะบอกความถนัดอย่างละเอีย ดของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดกา ร มนุษย์สัมพันธ์ จินตนาการ การเชื่อมโยง กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก คณิตศาสตร์ ภาษา การพูด การฟัง การมองเห็น ไม่มีเรื่องไหนหลุดรอดจากรา ยงานของเราไปเลยค่ะ

สแกนนิ้วครั้งเดียว รายงานเล่มนี้จะใช้ได้ตลอดจ นโตเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะ คุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีก

 

 

7. ความรวดเร็วในการเรียนรู้

เพราะเด็กๆ มีความรวดเร็วในการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องรู้เพื่อปร ับให้น้องๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตาม ความเหมาะสมของแต่ละคน

แน่นอนว่าทุกคนอยากให้ลูกเร ียนรู้เร็ว แต่เราจะแอบกระซิบว่าคนที่เ รียนรู้ช้ากว่าก็มีข้อดีคุณ พ่อคุณแม่ไม่สามารถมองข้ามไ ด้เลย เพราะคนที่เรียนรู้ได้ช้า มีแนวโน้มที่จะกลายเป็น "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง" ได้มากกว่าเด็กที่เรียนรู้ไ ด้เร็ว

เมื่อได้รู้แล้วก็จะได้สบาย ใจขึ้นแล้วนะคะ

 

 

8. เข้าใจตนเองและผู้อื่น

เพราะนิสัยของคนมีหลายแบบ หลากอารมณ์ในสังคมที่เต็มไป ด้วยคำพูดที่บอกว่า "เค้าไม่เข้าใจเรา....." แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจตั วเอง และเข้าใจผู้อื่นจริงๆ

ผลของการสแกนนิ้วจะบอกให้ทร าบว่า ลูกตัวน้อยของเราเข้าใจตัวเ องและเข้าใจคนอื่นได้มากแค่ ไหน เพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องขอ งตัวเอง และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอนา คต

เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนที่ประสบความสำเร็จอย่างส ูงที่เราได้เห็น คือผู้ที่เข้าใจตนเองทุกคน จริงไหมคะ

 

 CLICK>>ขั้นตอนการสแกนนิ้ว 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com